Нашите лектори и специални гости

Доц. д-р Любомир Киров

  • Роден на 28. 04. 1965 Г., Пещера, България.
  • Работи в „Медицина“ ЕООД АПМП-ИП
  • Преподава Обща медицина в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“, София
  • E-mail: kirov.lyubomir@gmail.com

Доц. Киров е завършил МУ Пловдив, България. Има признати специалности по вътрешни болести и обща медицина. Магистър по здравен мениджмънт. Квалифициран в диагностична ехография на корем и малък таз, повърхностни структури и ТАБ под ехографски контрол. През 2012 му е присъдена научна и образователна степен „доктор по медицина“ от МУ Пловдив. От 2013 година е доцент по обща медицина в МФ на СУ „Св. Климент Охридски“, София. Публикувани около 70 статии, съобщения, абстракти в медицински списания и сборници. Автор и съавтор в 13 ръководства за поведение, книги и учебници за ОПЛ. Редактор на Електронна академия за продължаващо медицинско обучение )ЕАХМО) и член на редакционния борд на сп. „Наука кардиология“. Сп, диабет, синдром на изпепеляването, ехография, медицинска квалитология и здравен мениджмънт. Председател на Националното сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ), Национален консултант по обща медицина, Зам-председател на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа (A GP/FM SEE),национален представител в European General Practice Research Network (EGPRN). Не е прекъсвал да практикува от 1990 до момента.


Върнете се към списъка с лектори