Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Борислав Георгиев

Д-р Борислав Георгиев е роден през 1961 г. в София. Завършва през 1979 г. средно образование в „9 Френска езикова гимназия“, София и от 1982 до 1988 г. следва медицина в Медицинска Академия, София.

След завършване на висше образование е лекар в общинска болница в гр. Белене и от 1990 г. е асистент по кардиология в Национална кардиологична болница. През 1993 г. получава специалност по вътрепни болести, а през 1996 г. – кардиология. Специализира в клиника по кардиология в гр. Билефелд, Германия при проф Х. Кун.

През 2012 г. зашитава дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на тема „Познаване на конвенционалните рискови фактори за сърдечно-съдова болест и тяхното лечение и контрол в реалния живот според международните препоръки”.

От 2012 до 2018 г. е доцент към клиниката по кардиология, а от май 2018 – професор.

През 1998 г. е признат за автор на „15-то Откритие на Република България” (Патентно ведомство на Р България, приоритет 04.06.92, Официален бюлетин 12/1997).

Д-р Георгиев има голям брой научни публикации, сред които 1 монография в съавторство, 75 глави от монографии (12 в издания на английски език и 63 в издания на български език), написал е глави от студентски учебници и е редактор на 13 книги и монографии (1 на английски език и 12 на български език), автор е на 436 статии, от които през последните 5 години 125 бр. на български език и 9 в списания с импакт фактор. Изнесъл е над 90 лекции и доклади на научни форуми првз последните 5 години.

Има над 147 участия в научни конференции предимно в чужбина с научни съобщения и техни резюмета са публикувани в престижни международни списания.


Върнете се към списъка с лектори