Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков е преподавател в Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ-София и председател на Българското научно дружество по фармация.

Член е също така и на научните дружества по фармакология и токсикология.

Има придобита специалност по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина.

Той е съавтор на 156 научни публикации (89 от които в списания с импакт фактор), 20 глави от учебници и монографии и един патент. Трудовете му са цитирани над 800 пъти (h-индекс 17).

Проф. Момеков преподава фармакология и фармакотерапия, както и специализираните дисциплини "Проблемни случаи във фармакотерапията", "Клетъчна и молекулярна фармакология" и "Химиотерапия".

Проучванията му са в областта на онкофармакологията, експерименталната химиотерапия, фито- и етно-фармакологията и лекарствените взаимодействия.

Бил е член на комисията по прозрачност към Министерство на здравеопазването, а понастоящем е член на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания" към МОН.

Носител на наградата "Signum Laudis as Scientiae Maritis" на Съвета по медицинска наука при МУ в София.


Върнете се към списъка с лектори